Všeobecne obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je S.V.S. s.r.o., P. J. Šafárika 16/2, 971 01 Prievidza, IČO: 46911111 ako predajca tovaru konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) .a na strane druhej je kupujúci a/alebo objednávateľ, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kúpna zmluva

Uzavretie kúpnej zmluvy

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednanie tovaru, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu spätnou správou poprípade emailom.

Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať. Ak sa tak nestane je si vedomí toho, že bude znášať všetky náhrady škody, ktoré boli vzniknuté predávajúcemu.

V prípade, že balík je držaný na pošte, kupujúci je povinný balík prevziať do siedmich pracovných dni odo dňa prijatia upomienky od Pošty.
Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.


Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu (pokiaľ ešte nebola uhradená).

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade so zmluvou.

Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v udanom množstve, akosti a prevedení.


Odstúpenie od zmluvy a reklamácia tovaru

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Pri reklamácii tovaru nás prosím kontaktujte (mailom). Vašu reklamáciu posúdime a vydáme k nej naše stanovisko. Avšak pre preskúmanie prípadného pochybenia predávajúceho, si predávajúci vyžaduje spätné odoslanie tovaru predávajúcemu na sídlo firmy. Po obdržaní tovaru, predávajúci preskúma reklamáciu tovaru a pri prípadnom pochybení predávajúceho sa predávajúci zaväzuje nahradiť škodu kupujúcemu.

Pri uznaní reklamácie, sa obchodník zaväzuje odškodniť kupujúceho.


Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
1. platba bankovým prevodom
2. Platba pri prevzatí tovaru ( pri dobierke )

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.
Fakturačné údaje kupujúceho je možné meniť spätne iba pred odoslaním objednávky.


Dodacie podmienky

Doručenie zásielky pomocou Slovenskej pošty. Z pravidla predávajúci odosiela produkt maximálne do dvoch pracovných dní od prijatia platby. Po výrobe krytu predávajúci pomocou Slovenskej pošty odosiela tovar k zákazníkovi.

Pri platbe na účet poštovné a balné jedného krytu je v sume 1,50 Eur.
Pri kúpe viacerých krytov poštovné môže byť vo vyššej sume.

Pri odoslaní ako doporučenú zásielku je poštovné a balné v sume 2,40 Eur.
Pri kúpe viacerých krytov poštovné môže byť vo vyššej sume.